REGULAMIN WYNAJMU „STUDIO ATKA” W KARPACZU

1. Regulamin ten określa zasady rezerwacji oraz krótkoterminowego pobytu w „STUDIO ATKA”
zlokalizowanym w Karpaczu przy ul. Skalnej 36/8. Regulamin powstał na podstawie przepisów
prawnych obowiązujących na terytorium RP i stanowi integralną część umowy na wynajem STUDIA.
Określa on również prawa i obowiązki WŁAŚCICIELA „STUDIA ATKA” jak i jego GOŚCI.
Każdy użytkownik ma możliwość zapoznania się oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje
urządzenie, a także dokonania wydruku.

2. Pod pojęciem WŁAŚCICIEL rozumie się osobę będącą prawnym właścicielem wynajmowanego
STUDIA. Pod pojęciem ZARZĄDCY rozumie się osobę upoważnioną przez WŁAŚCICIELA do
czynności związanych z obsługą STUDIA (przekazywanie i odbieranie kluczy, zapoznanie GOŚCI z
wyposażeniem STUDIA, ewentualne pobieranie opłaty za pobyt w STUDIO, sprawdzenia stanu
technicznego STUDIA). Pod pojęciem GOŚCIA rozumie się osobę fizyczną posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała się do pobytu, poprzez dokonywanie
rezerwacji (imię i nazwisko, adres zameldowania, tel. kontaktowy, adres mailowy).

3. Wyposażenie STUDIA oraz zdjęcia, opublikowane są na stronie internetowej www.atka. karpacz. pl
Oferta nie obejmuje produktów spożywczych i alkoholowych ujętych na zdjęciach. Kolor, rodzaj
pościeli, jak i wyposażenia STUDIA może ulec zmianie.
Cena pobytu w STUDIU obejmuje opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie), używanie ręczników,
pościeli jak i wszystkich sprzętów znajdujących się w STUDIO.

4. Aktualny, obowiązujący cennik publikowany jest na stronach internetowych www.atka.karpacz.pl

5. Wymiana ręczników i pościeli dla GOŚCI w trakcie pobytu, realizowana jest przy jednokrotnym
pobycie przekraczającym łącznie 14 dni. W takim przypadku należy umówić się z ZARZĄDCĄ lub
WŁAŚCICIELEM STUDIA na realizowanie ww. czynności oraz udostępnienie STUDIA na minimum 2
godziny w dniu przypadającym na ok. połowę pobytu. Wcześniejsza wymiana ręczników i pościeli
jest możliwa za odpłatnością 60 zł za komplet po wcześniejszym uzgodnieniu z WŁAŚCICIELEM.

6. Rezerwacja pobytu w STUDIU – telefonicznie, mailem lub ustnie oznacza automatycznie
zapoznanie się z zapisami regulaminu oraz jego akceptację.

7. Doba noclegowa w STUDIU trwa od godz. 15.00 do godz. 12.00 dnia następnego. W
szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin
przyjazdu oraz wyjazdu. Wszystkie zmiany należy uzgadniać telefonicznie.

8. STUDIO wynajmowane jest w trybie dobowym, na liczbę osób zgodną z wcześniejszą rezerwacją.
Przekazanie kluczy odbywa się po telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu godziny
przyjazdu/wyjazdu. W dniu przyjazdu prosimy o ponowny kontakt telefoniczny pod wskazanym w
potwierdzeniu numerem telefonu, celem potwierdzenia godziny.

9. Moment pobrania kluczy do STUDIA przez GOŚCIA, jest jednoczesnym aktem przejęcia przez
GOŚCIA STUDIA. Od tej chwili odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mechaniczne (płyta
grzewcza, brodzik, umywalka, lustra, telewizor, lodówka, szyby, meble, ściany) oraz zalania (sofa,
fotel, łóżko, dywan) ponosi GOŚĆ. Równowartość wszelkich szkód i ich usunięcia pokrywa GOŚĆ.

10. GOŚĆ nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać
jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w STUDIO. O konieczności
dokonania napraw lub nakładów GOŚĆ zobowiązany jest niezwłocznie poinformować WŁAŚCICIELA
lub ZARZĄDCĘ obiektu. GOŚCIOWI nie przysługuje prawo żądania od WŁAŚCICIELA obiektu
zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie.

11. GOŚĆ zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu STUDIA w stanie, w jakim STUDIO
zostało mu przekazane. GOŚĆ zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia szkód
wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. GOŚĆ ponosi również pełną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą lub wiedzą w STUDIO.

12. Niezauważone uszkodzenia w apartamencie przez ZARZĄDCĘ zaraz po pobraniu kluczy przez
GOŚCIA, należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie WŁAŚCICIELOWI w celu uniknięcia obciążenia.

13. Przedstawicielom WŁAŚCICIELA lokalu przysługuje prawo wstępu do STUDIA celem usunięcia
awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że GOŚĆ narusza zapisy niniejszego
regulaminu

14. Rezerwacje złożone telefonicznie lub mailem wymagają wpłacenia 40% zaliczki tytułem pobytu
poprzez wpłatę na konto: PKO Bank Polski 08 1020 5226 0000 6102 0546 0888 z podaniem w tytule
wpłaty: imienia i nazwiska osoby, na którą dokonano rezerwacji i terminu pobytu. W przypadku
dokonania rezerwacji (telefonicznej lub mailem) na 3 lub mniej dni przed datą przyjazdu, całość
kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy u ZARZĄDCY. W przypadku braku
wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

15. Rezerwacja – niezależnie od formy, w której została złożona, musi zawierać następujące dane:
imię i nazwisko osoby rezerwującej, adres zameldowania, liczbę gości ogółem, adres e-mail oraz nr
tel. kontaktowego. Po dokonaniu rezerwacji, na podany adres mailowy lub numer telefonu, zostaną
wysyłane informacje dotyczące szczegółów wpłaty zaliczki za pobyt.

16. Rezerwację można anulować:
– na 30 dni przed terminem pobytu, Gościowi zwracana jest kwota stanowiąca 50% uiszczonej
zaliczki.
– pomiędzy 30 a 14 dniem przed terminem pobytu. GOŚCIOWI zwracana jest kwota stanowiąca 25%
uiszczonej zaliczki.
– w przypadku rezygnacji z pobytu w okresie krótszym niż 14 dni przed terminem pobytu GOŚCIOWI
nie przysługuje zwrot zaliczki.
– wcześniejsze niż zaplanowane zakończenie pobytu na wniosek GOŚCIOWI, nie uprawnia do
żądania zwrotu części kwoty za niewykorzystane świadczenia.
– w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności (kataklizm, wojna, inne
zdarzenia losowe) niewynikające z winy WŁAŚCICIELA, GOŚCIOWI przysługuje zwrot 100%
wpłaconej zaliczki

17. Liczba GOŚCI w STUDIO nie może przekraczać liczby osób zadeklarowanej w procesie
rezerwacji, chyba że zostanie to uzgodnione przed rozpoczęciem pobytu, a pobyt dodatkowych osób
zostanie opłacony.

18. GOŚĆ nie ma prawa przekazywać kluczy do „STUDIA ATKA” innym osobom, nawet jeśli nie
upłynął termin, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

19. Na terenie STUDIA i w budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 06.00 Za wszelkie
zakłócenia ciszy nocnej odpowiadają osobiście GOŚCIE i ponoszą pełną odpowiedzialność z tego
wynikającą (w przypadku ciągłych skarg sąsiadów, bądź interwencji policji). W takim przypadku
WŁAŚCICIEL może zastosować sankcję w postaci niezwłocznego wydalenia GOŚCI ze STUDIA bez
możliwości zwrotu kwoty z tytułu niewykorzystanej części pobytu.

20. GOŚCIE zobowiązani są do dbałości o porządek i czystość w STUDIU jak również w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Obowiązek ten obejmuje między innymi utrzymanie porządku na
balkonie i w STUDIU.

21. W STUDIO obowiązuje całkowity używania otwartego ognia, zakaz palenia tytoniu, papierosów
elektronicznych, świeczek, kadzidełek zapachowych, które mogą spowodować trwałe nasycenie
zapachem w pomieszczeniach lub wywołać pożar. Za palenie zostanie naliczona dodatkowa opłata w
kwocie 500 zł. Obowiązuje też całkowity zakaz korzystania z grilla na balkonie jak i na terenie całego
obiektu.

22. W STUDIO obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt (psów, kotów) – możliwość
wystąpienia alergii u kolejnych GOŚCI.

23. W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 150 zł.

24. W STUDIO nie wolno używać urządzeń elektrycznych (np. grzejników), nie będących na
wyposażeniu (za wyjątkiem suszarek do włosów, maszynek do golenia, ładowarek telefonicznych).

25. Właściciel STUDIA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w STUDIO a w
szczególności za: kosztowności, środki płatnicze, inne przedmioty mające wartość materialną lub
artystyczną oraz za uszkodzenie, lub utratę samochodu na parkingu.

26. Dokonując rezerwacji, GOŚĆ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda
udzielona zostaje w celu wykonania czynności związanych z realizacją rezerwacji oraz obejmuje
otrzymywanie w przyszłości na podany adres mailowy lub numer telefoniczny informacji o
promocjach. GOŚĆ może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji dotyczących
promocji, wysyłając stosownego maila lub sms-a.

27. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy WŁAŚCICIELEM a GOŚCIEM jest prawo Polskie.

28. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby WŁAŚCICIELA „STUDIA ATKA”
WŁAŚCICIEL

Scroll to Top